VerenigingStichting

Beleidsplan Kingma Stichting 2016-2022

Algemeen

De Kingma Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dat door ondersteuning van diverse projecten, publicaties, organisaties en onderzoek aan haar statutaire verplichtingen zal voldoen. De voorwaarden van ANBI zijn onverkort van toepassing. Kort samengevat kunnen deze als volgt worden weergegeven:

 • De Kingma Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De Kingma Stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De Kingma Stichting en haar bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders beschikken niet over het vermogen van de Kingma Stichting alsof het zijn eigen vermogen is. Vermogens zijn strikt gescheiden.
 • De Kingma Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de Stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De bestuurders van de Kingma Stichting krijgen geen vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden voor het bestuur, anders dan een mogelijke reis- of onkostenvergoeding.
 • De Kingma Stichting beschikt over een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Mocht de Kingma Stichting worden opgeheven, dan zal geld dat hierbij overblijft worden besteed aan een algemeen nuttig doel.
 • De administratieve verplichtingen conform de eisen van de Belanstingdienst worden gepubliceerd op de website www.kingmastichting.nl.

Statutair doel van de Kingma Stichting

De statutaire doelomschrijving van de Kingma Stichting is als volgt weergegeven:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van scheepvaart, rederij, nijverheid en koophandel in Friesland, met name in Makkum en de Friese Zuidwesthoek, waaronder begrepen de geschiedenis van de hierbij betrokken families en hun leef- en wooncultuur en levensbeschouwing;
  2. het ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Friesland, welke werkzaam zijn op het in artikel 1a bedoelde terrein, dan wel werkzaam zijn op het gebied van het behoud het culturele erfgoed van Friesland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  3. het doen van onderzoek naar het leven en werk van de schipper /reder Hylke Jans Kingma, geboren te Makkum op zestien oktober zeventienhonderd acht, overleden te Makkum op vierentwintig september zeventienhonderd tweeëntachtig en zijn echtgenote Ytje Hayes, geboren te Friedrichstadt an der Eider op acht augustus zeventienhonderd twaalf en overleden te Makkum op zeventien december zeventienhonderd achtennegentig, hun voorouders en nazaten in de mannelijke en vrouwelijke lijn;
  4. het bevorderen van monumentenzorg in de Zuidwesthoek van Friesland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting kan haar doel verwezenlijken door:
  1. het financieel ondersteunen van de hiervoor genoemde organisaties;
  2. het (doen) uitgeven en ondersteunen van publicaties;
  3. het (doen) beheren van historische archieven, waaronder het familiearchief van de familie Kingma, zulks in samenwerking met Tresoar te Leeuwarden en andere soortgelijke instellingen;
  4. het behulpzaam zijn bij het in stand houden, inrichten en onderhouden van het op de Rijkslijst van beschermde Monumenten van Geschiedenis en Kunst opgenomen woonhuis van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes aan het Vallaat, hoek Schans te Makkum;
  5. het verzamelen, doen verzamelen, beheren, doen beheren, in standhouden en doen in standhouden van archivalia, historische documenten, historische voorwerpen en historische geschriften, onder meer betrekking hebbende op de hiervoor in lid sub c bedoelde personen, hun werkzaamheden en hun bezittingen;
  6. het verwerven van gelden door middel van bijdragen van particulieren, ondernemers en de overheid;
  7. alle andere wettige middelen, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Werving van gelden

Uit het huidige vermogen van de Stichting komt een gestage stroom van inkomsten die voor de uit de doelstelling voortvloeiende projecten noodzakelijk is.

De Stichting kan ook nieuwe fondsen ontvangen die rechtstreeks kunnen worden bestemd voor nieuwe projecten.

Besteding van gelden

In de jaarrekening zal elk jaar een overzicht gepubliceerd worden van de gedane giften.

In paragraaf ´Procedure en subsidievoorwaarden Kingma Stichting´ worden de procedure van subsidieaanvraag en de subsidievoorwaarden beschreven. Deze procedure en werkwijze zijn openbaar gemaakt.

Beheer van inkomsten en vermogen

Elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld door de penningmeester waarin verantwoording wordt afgelegd over het beheer.

Uitgangspunt is dat de huidige vermogenspositie de Stichting in staat stelt om nu en in de toekomst de projecten voortvloeiende uit de doelstelling te financieren en kan blijven uitvoeren en financieren.

Financieel houdt het dit uitgangspunt in dat de Stichting met de huidige inkomsten- en uitgavenstroom haar vermogen op peil houdt en niet laat aantasten waardoor de Stichting haar doelstellingen niet op lange termijn kan uitvoeren.

Ergo als met de jaarlijkse inkomsten de gekozen projecten worden uitgevoerd zonder substantiële overschrijdingen van het budget waardoor het aanwezige vermogen van de Stichting wordt aangetast, kan de Stichting tot in lengte van jaren de taken uitvoeren waartoe zij is gesticht.

Met dit uitgangspunt is het noodzakelijk dat er jaarlijks zorgvuldig projecten worden gekozen, die budgetten verkrijgen zodat er geen overschrijdingen plaatsvinden, zie bijlage 1.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit ontvangen dividend, pacht en rente. Na aftrek van kosten zoals bankkosten, vergaderkosten, huur en secretariaat en administratiekosten is het resterende saldo beschikbaar voor giften en toevoeging aan het vermogen ten behoeve van inflatiebestrijding. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Er wordt voldaan aan de 90%-eis passend bij de belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Het Stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om voormeld plan aan te passen indien de projecten of financiële omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Procedure en subsidievoorwaarden Kingma Stichting

Een aanvraag kan worden gehonoreerd als hij voldoet aan de hieronder staande criteria, maar ook de eigen voorkeuren en prioriteiten spelen mee, waarbij een zekere subjectiviteit niet te vermijden is.

De volgende criteria worden in acht genomen:

 1. de voorkeur gaat uit naar projecten op de volgende terreinen:
  • onderzoek naar geschiedenis van scheepvaart, rederij, nijverheid en koophandel in Friesland, waaronder begrepen de geschiedenis van de hierbij betrokken families en hun leef- en wooncultuur en levensbeschouwing. Bij gelijke aanvragen heeft onderzoek naar dit onderwerp in Makkum en de Friese Zuidwesthoek en speciaal het leven en werk van reder Hylke Jans en zijn vrouw Ytje Hayes, hun voorouders en nageslacht de prioriteit,
  • het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn op bovengenoemd terrein, dan wel werkzaam zijn op het gebied van het behoud van cultureel erfgoed van Friesland
  • bevordering van monumentenzorg in de Zuidwesthoek van Friesland.
 2. Het moeten eenmalige projecten zijn; exploitatiesubsidies worden niet gegeven tenzij het gaat om een startsubsidie of een tijdelijke incidentele overbruggingsbijdrage.
 3. Zowel rechtspersoonlijkheid bezittende aanvragers als privépersonen komen in aanmerking.
 4. Bij de aanvraag dient altijd een begroting en informatie over de eigen financiële positie (b.v. een balans) te worden verstrekt en tevens een financieringsplan met daarin opgave van aan anderen gevraagde subsidies.
 5. Een subsidietoekenning geldt voor de duur van twee jaar. Op verzoek van de aanvrager kan het bestuur deze termijn verlengen.

Daarnaast kan het bestuur op eigen initiatief besluiten bepaalde activiteiten financieel te ondersteunen ook al is er geen verzoek ingediend.

 

Bestuur Kingma Stichting

Juni 2017