VerenigingStichting

Kingma Stichting

Hylke Jans Kingma (1708-1782) en zijn vrouw Ytje Hayes (1712-1798) worden gezien als de stamouders van de Makkumer familie Kingma. Hylke Jans was schipper, scheepsbouwer, reder, `welbegoedigt` koopman en bouwde in 1764 de oliemolen `Het Fortuin uit Zee` inMakkum nadat hij niet meer op zee voer. De oliemolen is na hem door vele generaties voortgezet en hieruit is Kingma`s Bank voortgekomen. Twee eeuwen, vele geschriften, verhalen en voorwerpen later werd de Kingma Stichting op 1 april 1964 opgericht.

De Kingma Stichting had oorspronkelijk "als eerste doel een punt te creëren waar allerlei zaken, op de familie betrekking hebbende, verzameld dan wel genoteerd kunnen worden, ter voorkoming dat allerlei brieven, anekdotes, verhalen en voorwerpen door vererving verspreid worden, verdwijnen, dan wel aan de aandacht van andere familieleden ontsnappen."

Inmiddels zijn we ruim 45 jaar verder. Het huis dat Hylke Jans in 1748 aan Vallaat 22 te Makkum bouwde, beter bekend als het Kingmahuis, is per 2010 overgedragen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging staat voor het beheer en behoud van architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland. Vele van de Kingma-voorwerpen en –correspondentie die tot 2009 in het Kingmahuis lagen opgeslagen, zijn in bruikleen overgebracht naar het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek of familieleden.

De Kingma Stichting heeft de status van ANBI-stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Kingma Stichting is geëvolueerd tot een Stichting met een brede doelstelling die niet beperkt is tot Kingma-gerelateerde initiatieven, maar bevordering van onderzoek naar de geschiedenis van scheepvaart, rederij, nijverheid en koophandel in Friesland, met name in Makkum en de Friese Zuidwesthoek.

De Stichting ondersteunt diverse projecten. Weet u een interessant project die binnen het kader van de Kingma Stichting past, schroom dan niet om contact op te nemen.