VerenigingStichting

Gerealiseerde zaken en verleende subsidies Kingma Stichting 2008-heden

Een aantal projecten is conform de doelstelling in uitvoering; er kan lopende het jaar nog een aantal nieuwe projecten worden toegevoegd. Een actueel overzicht van de lopende projecten en giftenbegroting wordt hiertoe bijgehouden door de secretaris-penningmeester van de Kingma Stichting.

Algemene doelen welke recent zijn geselecteerd voor subsidie zijn onder andere:

 • 2002-2012: financiële bijdragen aan een serie publicaties onder de naam Makkumer Sier.
 • 2008: medefinanciering van onderzoek voortkomende uit de zogenaamde Sonttolregisters om inzicht te verkrijgen in de scheepvaartbewegingen en handelscontacten die Friese reders maakten met de Scandinavische landen.
 • 2009-2011: subsidies voor onderzoek en publicaties naar het leven van Obe Postma (Obe Postma Stichting).
 • 2009-2010: subsidie Stichting Historia Snekensis ten behoeve van een publicatie over de historie van de stad Sneek.
 • 2010: subsidie voor een tentoonstelling in museum het Hannema Huis te Harlingen met werken van schilder W.G.F. Jansen
 • 2011-2016: subsidie voor Stichting Alde Fryske Tsjerken ten behoeve van de instandhouding van monumentale kerken in Friesland
 • 2011: subsidie voor de publicatie van de reis- en ervaringsbeschrijving van Pierre Joseph Gauthier die hij in het begin van de 19e eeuw optekende. Publicatie: Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinciën (uitgeverij Bornmeer).
 • 2011: aanschaf van een origineel 17e eeuws houten oliemannetje uit de oliemolen Fortuin uit Zee (aangeboden aan het Fries Scheepvaart Museum ter gelegenheid van haar heropening in 2012).
 • 2012: subsidie voor de publicatie ‘De Taal van Recht en Vrijheid’ ter gelegenheid van het afscheid van Oebele Vries, universitair docent Oudfries en Friese geschiedenis aan het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • 2012: subsidie voor het mede mogelijk maken van de tentoonstelling ‘Scheepssier’ van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
 • 2012: subsidie voor restauratie van delen van de historische inboedel van de Laurentiuskerk te Kimswerd.
 • 2012: subsidie voor publicatie van het boek ‘De Greidhoeke – Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter´ van Ph.H. Beuker over het gebied tussen Franeker, Sneek en Leeuwarden.
 • 2012: subsidie voor het Fries Museum te Leeuwarden.
 • 2013: subsidie voort het Titus Brandsma Museum te Leeuwarden voor de tentoonstelling ‘Van Boslwert naar Antwerpen’.
 • 2013: Subsidie voor de jubileumuitgave van het blad Fryslân van het Koninklijk Fries Genootschap.