VerenigingStichting

Gerealiseerde zaken en verleende subsidies Kingma Stichting 2008-heden

Een aantal projecten is conform de doelstelling in uitvoering; er kan lopende het jaar nog een aantal nieuwe projecten worden toegevoegd. Een actueel overzicht van de lopende projecten en giftenbegroting wordt hiertoe bijgehouden door de secretaris-penningmeester van de Kingma Stichting.

Algemene doelen welke recent zijn geselecteerd voor subsidie zijn onder andere:

 • 2021: subsidie voor het initiatief De Tiid in Bolsward
 • 2020/2021: subsidie voor de publicatie van Kees Kuiken over Friese Lenen
 • 2020: subsidie voor een publicatie en tentoonstelling over Willem Lodewijk
 • 2020: subsidie voor publicatie van het proefschrift van Jelle Jan Koopman (Rijksuniversiteit Groningen)
 • 2020: subsidie voor Societeit Eendragt in Makkum ten behoeve van het 200-jarig bestaan
 • 2019: subsidie voor het Historisch Centrum Leeuwarden - Wopke Eekhof Stichting
 • 2019-2022: bijdrage aan het promotieonderzoek van drs. Zijlstra aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • 2018-2021: bijdrage aan de Leerstoel voor Prof. Dr. Hanno Brand aan de Rijksuniversiteit Groningen en de publicatie van zijn oratie
 • 2018: subsidie voor nieuwbouw van het Fries Landbouwmuseum
 • 2018: subsidie voor 200 jaar Maritiem Onderwijs in Harlingen en Friesland
 • 2017: subsidie voor Stichting Interieurs Friesland voor het in stand houden van Friese interieurs
 • 2016: subsidie voor Stichting Behoud Blazer
 • 2016: subsidie aan de Fryske Akademy betreffende Maria Louise van Hessen Kassel
 • vanaf 2015: jaarlijkse subsidie voor het Frysk Jeugdorkest
 • 2015: subsidie voor onderhoud aan de Friese Tjottervloot Heeg
 • 2014: subsidie voor de viering van 50 jaar Kingma Stichting en publicatie van een lustrum kroniek
 • 2014: subsidie voor een publicatie over Friese Hardrijderijen
 • 2014: subsidie voor restauratie van een deel van de Nicolaaskerk in Nijland
 • 2014: subsidie voor publicatie van de 3-delige serie Fries Goud en Goud van Prof Ter Molen (uitgeverij Bornmeer)
 • 2013: subsidie voort het Titus Brandsma Museum te Leeuwarden voor de tentoonstelling ‘Van Boslwert naar Antwerpen’.
 • 2013: Subsidie voor de jubileumuitgave van het blad Fryslân van het Koninklijk Fries Genootschap.
 • 2012: subsidie voor restauratie van delen van de historische inboedel van de Laurentiuskerk te Kimswerd.
 • 2012: subsidie voor publicatie van het boek ‘De Greidhoeke – Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter´ van Ph.H. Beuker over het gebied tussen Franeker, Sneek en Leeuwarden.
 • 2012: subsidie voor het mede mogelijk maken van de tentoonstelling ‘Scheepssier’ van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
 • 2012: subsidie voor het Fries Museum te Leeuwarden.
 • 2012: subsidie voor de publicatie ‘De Taal van Recht en Vrijheid’ ter gelegenheid van het afscheid van Oebele Vries, universitair docent Oudfries en Friese geschiedenis aan het Fries Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • 2011-2016: subsidie voor Stichting Alde Fryske Tsjerken ten behoeve van de instandhouding van monumentale kerken in Friesland
 • 2011: subsidie voor de publicatie van de reis- en ervaringsbeschrijving van Pierre Joseph Gauthier die hij in het begin van de 19e eeuw optekende. Publicatie: Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provinciën (uitgeverij Bornmeer).
 • 2011: aanschaf van een origineel 17e eeuws houten oliemannetje uit de oliemolen Fortuin uit Zee (aangeboden aan het Fries Scheepvaart Museum ter gelegenheid van haar heropening in 2012).
 • 2010: subsidie voor een tentoonstelling in museum het Hannema Huis te Harlingen met werken van schilder W.G.F. Jansen
 • 2009-2011: subsidies voor onderzoek en publicaties naar het leven van Obe Postma (Obe Postma Stichting).
 • 2009-2010: subsidie Stichting Historia Snekensis ten behoeve van een publicatie over de historie van de stad Sneek.
 • 2008: medefinanciering van onderzoek voortkomende uit de zogenaamde Sonttolregisters om inzicht te verkrijgen in de scheepvaartbewegingen en handelscontacten die Friese reders maakten met de Scandinavische landen.
 • 2002-2012: financiële bijdragen aan een serie publicaties onder de naam Makkumer Sier.