VerenigingStichting

Lijst van Boeken

Lijst van boeken en publicaties die te maken hebben met de voortdurende geschiedenis van de nazaten van Hylke Jans Kingma en Ytje Hayes uit Makkum.

 1. E.P.H. Kingma, Aantekeningen van Marten Hylkes Kingma te Makkum, (Sneek, 1938)
 2. H.G. van Slooten,  De reders- en koopmansfamilie Kingma te Makkum, in: Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân (1952) blz. 30-39
 3. D. P. de Vries, Genealogie fam. Kingma. Nazaten van Hylke Jans Kingma met een bijlage van T.H.Kingma voor de tijd na 1977, (Baarn, augustus 1983)
 4. Genealogie Familie Kingma, met medewerking van Prof. Dr. J.H.Kingma en drs. Y. Brouwer, in:  Nederlands  Patriciaat,  87e jaargang, (’s-Gravenhage, 2006) blz. 309-351
 5. H. G. van Slooten, Kingma, lid van de familie. Geschiedenis van Kingma’s Bank N.V. 1869-1969 (Baarn,1969)
 6. D. P. de Vries, Inventaris van de archieven van de bewoners van het huis annex kantoor van de Firma M.H. Kingma te Makkum 1726-1932, met genealogie, (Leeuwarden, 1989)
 7. Stichting “Gebroeders de Jong’s Leen” 1921 – 1981
 8. Stichting “Gebroeders de Jong’s Leen” 1981 – 1987
 9. Stichting “Gebroeders de Jong’s Leen” Register van leengerechtigden  1988-1994
 10. A. Wegener Sleeswijk, “Ondernemen in hennep en touw. De firma Hylke Jans Kingma 1762-1782”, in De Vrije Fries 74 (1994) blz.103-144
 11. S. de Haan, Inventaris van het archief van Kingma`s Bank en van een aantal daarbij gedeponeerde archieven, 1869-1979 (Leeuwarden, 1996)
 12. D.C.J. van der Werf, Jan Marten Kingma, bankier tijdens het hoogtepunt van de bankconcentratie: 1916-1922 in: J.P.E. Blaesing en H.H. Vleesenbeek (red.), Van Amsterdam naar Tilburg en toch weer terug. Opstellen aangeboden aan dr. Johan de Vries (Leiden 1992) blz. 235-246
 13. R. Kingma, Een uitstapje naar Kopenhagen en Stockholm (Lemelerveld, 1883) (Herdruk december 1995) Reisverslag.
 14. Henk Nicolaï, Als we nu maar niet weelderig worden - Het leven van Tjeerd Herre Kingma, olieslager en kassier te Makkum (1838-1930) (Leeuwarden, 1988)
 15. Henk Nicolaï, Van Schoute aandacht en Kingma doen, een amalgaan van twee culturen (Oosterbeek, 1994)
 16. Henk Nicolaï, De Kingma Kroniek, of : Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar in tact bleef (Dissertatie, Groningen, 1997)
 17. Yme Kuiper, Henk Nicolai en Corien Rattink, Freules, dames, vrouwen- Friese vrouwen en de burgercultuur 1850-1950, (Leeuwarden, 1999)
 18. Thijs Rinsema, Kingma - Opkomst, bloei en ondergang van een melkimperium, (Meppel, 1999). Engelse uitgave vertaald door Ankie W. Lyklema.
 19. Jan Pluis m.m.v. Sytse ten Hoeve en Pieter Jan Tichelaar, Fries Aardewerk -  Kingma Makkum,  (Leiden, 2000)
 20. Henk Nicolaï, Dekzand, een familiegeschiedenis (Makkum, 2003)
 21. Henk Nicolaï, Een man van weinig woorden, Marten Kingma Hzn. (1817-1900) en het Liberalisme in Friesland (Makkum, 2005)
 22. Dolf van Weezel Errens,’t Fortuin uit Zee, Makkumer sier I, (Makkum, 2002)
 23. Sytse ten Hoeve, Lieuwkamastate, Makkumer sier II, (Makkum, 2004)
 24. Sytse ten Hoeve, Kingmahuizen, Makkumer sier III, (Makkum, 2006)
 25. Herman van den Ende, Makkum en Cornwerd, een protestante gemeente en haar gebouwen 1580-2006, Makkumer sier IV, (Makkum, 2008)
 26. K. de Vries e.a., Makkum, sier en sied fan Wûnseradiel,  (Bolsward,1965) blz. 104-120
 27. Kingma Kronieken 1 t/m 36, verslag van de voortdurende geschiedenis van de nazaten van Hylke Jans en Ytje Hayes  (Petten, 1992 - 2009)
 28. Renate Kingma, Kleine Geschichte der deutschen Kingmas, in: Kingma Kroniek 12, pag. 24-28,  (Berlin, 1995)
 29. Victor Kingma, Dá Frisia à Mantiqueira - Van Friesland naar Mantiqueira (Juiz de Fora Br. - Makkum Fr., 2007)
 30. L.A. Bouma, Marten Kingma Hzn. 1817-1900, Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis. (Groningen, april 1983).
 31. Aukje J. S. van Erkelens-Glass, De voortdurende geschiedenis van de nazaten van Jan Martens en Bauckje Goris, (Petten, 2009)
 32. Pieter Jan Tichelaar, Tichelaarhuizen en de bewoners 1699-2009, Makkumer sier V, (Makkum 2009)
 33. Renate Kingma, Schutzengel, ein Mädchen wird im Krieg erwachsen, (epubli GmbH, Berlin, 2009)
 34. Victor Kingma, From Friesland to Mantiqueira, English translation (2011)