Stichting Gebroeders de Jong 
 
A. van Dijk log in voor tekstopties 

Gebroeders de Jongs LeenDe gebroeders de Jong, Reinder Sijt­zes de Jong (30.1.1837-8.4.1919) en Tjeerd Sijtzes de Jong (10.11.1­839-12.12.1921), zijn kleinkinderen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis. Deze hadden vier kinderen. Het derde kind, tevens tweede dochter, was Joukje Herres Rinia die in 1822 huwde met Sijtze de Jong, waar de broers hun achternaam aan te danken hebben.

De overige kinderen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis zijn alle drie getrouwd en hun nazaten zijn talrijker dan die van Joukje. De enige stamhouder, waaraan neef Tjeerd Sijtzes ongetwijfeld zijn naam te danken heeft, Tjeerd Herres Rinia trouwde Meindertje Douwes IJntema. In deze stam komen we de naam Kingma niet tegen. De twee overige dochters huwden met een Kingma geboren te Makkum. Jeltje Herres Rinia huwde op 23.2.1816 met Hylke Martens Kingma en Sybrichje Herres Rinia huwde op 30.10.­1824 met Jan Mar­tens Kingma.

In het leen vinden we 4 takken. Tjeerd Herres (tak A) kreeg 8 kinderen met de achternaam Rinia (A.1 - A.8), Jeltje Herres Rinia (tak B) kreeg 6 kinde­ren met de achternaam Kingma (B.1 - B.6) Joukje Herres Rinia kreeg 9 kinde­ren met de achternaam de Jong (C.1-C.9) en Sijbrichje Herres (tak D) kreeg 10 kinde­ren eveneens met de achternaam Kingma (D.1 - D.10).

 

Het bestuur van het leen bestaat sinds de oprichting in 1921 uit 3 leden, welke ieder bij notariële akte een opvolg(st)er bepaalt. In 1975 heeft Paulus Kingma het benoemings­recht overgedragen aan 'De Kingma Stichting'.

Tot begeving van pensies kan door het bestuur besloten worden na een oproep tot sollicitatie.

In 1992 heeft het bestuur, na overleg met een aantal pensie-ontvangers, besloten enige diversiteit in de pensies aan te brengen en daartoe telkenjare een bedrag te bepalen. Zo zijn 4 groepen gevormd.

  • Ten eerste de eenmalige begiftiging ten behoeve van een korte aanvullende danwel nieuwe cursus c.q. studie ook voor personen boven de 30 jaar. De hoogte wordt van geval tot geval individueel vastgesteld. Naar deze gift kan jaarlijks worden gesolliciteerd.
  • Ten tweede de zgn. reguliere studies aan universitair/ hbo/mbo studenten die tevens studiefinanciering ontvan­gen.
  • Ten derde de moeilijk vergelijkbare studies bv. van een niet erkend onder­wijstype.
  • Ten vierde de groep promovendi, waar ten alle tijde naar kan worden gesolliciteerd.

Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.dejongsleen.nl.